PCP - Project Consult Prešov

Podnikateľské poradenstvo

 • verejné obstarávanie
 • žiadosti o nenávratný finančný príspevok
 • štúdie uskutočniteľnosti
 • finančné analýzy
 • implementácia projektov

Investičné projekty

 • vyhľadávanie a prieskum vhodných lokalít na investičné aktivity
 • poradenstvo pri spracovaní projektových dokumentácií
 • príprava investičných projektov
 • poradenstvo pri budovaní priemyselných parkov

Neinvestičné projekty

 • vyhľadávanie a prieskum vhodných projektových zámerov
 • príprava neinvestičných projektov
 • poradenstvo pri implementácií neinvestičných aktivít

Strategické a programové dokumenty

 • programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre obce, mesta, regióny
 • strategické dokumenty pre podnikateľské subjekty - vypracovanie podnikateľských, marketingových a finančných plánov, žiadostí o úver, sektorové analýzy

Profil spoločnosti

Spoločnosť Project Consult, spol. s r. o. vznikla v roku 2004 pôvodne pod iným obchodným názvom a od svojho počiatku sa zaoberala spracovávaním žiadostí o získanie finančných prostriedkov z predvstupových a štrukturálnych fondov EÚ, ako aj zo štátneho rozpočtu SR. V roku 2007 zmenila spoločnosť svoje obchodné meno na Project Consult, spol. s r. o.

Od svojho vzniku sa spoločnosť Project Consult, spol. s r. o. vyprofilovala ako spoľahlivý partner pre klientov z radov podnikateľov, súkromných spoločností, tretieho sektora, orgánov verejnej správy, samosprávy a ďalších inštitúcií. Spoločnosť má bohaté odborné znalosti i praktické skúsenosti v oblasti grantového poradenstva, tvorby projektov investičného i neinvestičného charakteru, implementácie projektov vrátane ich hodnotenia, finančného riadenia a monitoringu, ako i vypracovávania strategických a programových dokumentov.